Kodeks ponašanja

KODEKS PONAŠANJA TRENERA

I    UVOD

Ovim  kodeksom utvrdjuju se opšta pravila ponašanja ragbi trenera, odnosno svih gradjanskih lica koja se tako predstavljaju prilikom obavljanja aktivnosti, u okviru Ragbi saveza Srbije,  pokrajinskih, regionalnih, gradskih , optinskih saveza, i pridružnih organizacija, tokom i van tih aktivnosti, kao i ponašanje prema javnosti, kolegama , nadredjenima i podredjenima, a naročito prema onima koje vaspitavaju, bilo amaterski ili perofesionalno.

II  PRAVILA PONAŠANJA

  1. Ragbi trener u okviru svojih prava, obaveza i ovlaščenja, dužan je da se pri obavljanju svojih aktivnosti i poslova pridržava principa humanosti, objektivnosti, profesionalne nepristrasnosti, odgovornosti, efikasnosti, ekonomičnosti, zakonitosti i pravičnosti
  2. Ragbi trener, obzirom da njegov rad pored stručnog ima i vaspitni karakter, mora da ima jednak profesionalni pristup svim ličnostima, bez davanja prioriteta bilo kome iz bilo kog razloga, sem profesionalnih.
  3. Obzirom na upućenost na rad sa maloletnim licima, mora da čuva fizički i psihički integritet tog lica, i odgovoran je za njegovo psihičko i fizičko zdravlje. Takodje je dužan, da prema datim okolnostima i mogučnostima, ostvari punu saradnju sa roditeljima, ili onima kojima je zakon dao ta lica na brigu.
  4. Ragbi trener mora svojim radom i ponašanjem da čuva i unapredjuje ugled trenerskog poziva i trenerske organizacije kojoj pripada, kako na radnom mestu, tako i u privatnom životu, odnosno mora da se uzdržava od ponašanja koje bi moglo da ima negativan uticaj na ugled trenerskog poziva, i da naruši poverenje u hunmanost, profesionalnost, nepriastrasnost i zakonitost  rada.
  5. Ragbi trener ne sme da saradjuje sa licima ili grupom lica za koja postoji osnovana sumnja da su povezani sa kriminalnim radnjama, niti da podstiće svojim ponašanjem, bilo kakvo ponašanje koje je zakonskim normama  sankcionisano. Takodje je dužan  da sprečava bilo kakvo koriščenje sredstava koje štete zdravlju i stvaraju zavisnost kod korisnika.
  6. Ragbi trener ne sme da vrši diskriminaciju ili uznemiravanje lica po bilo kom osnovu kao  što su nacionalna pripadnost, jezik, pol, rasa, boja kože, vereispovest, politička ili druga pripadnost, etničko ili socijalno poreklo, imovinsko stanje, obrazovanje ili neki drugi status, i dužan je da poštuje medjunarodno priznata ljudska prava i slobode.
  7. Ragbi trener dužan je da vodi računa o ličnoj higijeni, čistoći, urednosti i pristojnom izgledu i oblačenju, kao i da sa maksimalnom pažnjom čuva i održava sredstva, opremu, radne i druge prostore gde radi i koje koristi , pažnjom dobrog domaćina, i ne sme da ih koristi u privatne svrhe.
  8. Ragbi trener mora da se trudi da uspostavi odnos sa kolegama koji se zasniva na medjusobnom poštovanju, saradnji, strpljenju, iskrenosti i poverenju i dužan je da poštuje sva normativna akta organizacije i saveza kojima pripada, te da se u skladu sanjima primereno ponaša.

Ragbi treneri su dužni da poštuju pravila ponašanja utvrdjena ovim Kodeksom i na taj način daju svoj dioprinos jačanju značaja i ugleda Trenerske organizacije i ragbi sporta.